Arte Konis

Home
Galleria
Tecniche
Trompeloeil
Mostre
Come averli
Siti Amici
Mappa del sito

E-mail

 

Konis - Sassi dipinti - Ritratti di animali su sassi - Oggetti da regalo - Quadri - Trompe l'oeil - Sassi vivi - Konis - Vetrate artistiche - Ritratti di animali - Oggetti dipinti - Gatti dipinti sui sassi - Ritratti di cavalli - Konis - Vetrate Tiffany - Dipinti su legno - Sassi dipinti - Ritratti da foto su vari supporti - Olio su tela - Acrilici su legno - Konis - Oggetti di arredo -Animali di fantasia - Criceti - Procioni - Volpi - Sassi dipinti - Gatti - Cani - Cerbiatti - Puledri - Arte sacra - Regali d'autore - Arte sacra - Ritratti di animali - Vetro dipinto - Ritratti da foto - Konis - Olio su tela - Regali per ogni occasione - Icone - Sassi dipinti - Animali dipinti sui sassi - Olio su legno - Sassi vivi - Konis - Icone - Gatti stilizzati - Ritratti di animali olio su tela

Ciao! Mi chiamo Konis
Sono un'amante degli animali e ho a casa un vero zoo... Gatti, cani, cavalli, tartarughe, pesci mi piacciono tutti e fanno parte della mia famiglia.
Vivendo da sempre al loro fianco ho iniziato a dipingere i loro ritratti. Ho cominciato con una tartaruga, ma poi č stata la volta dei gatti, cani, cavalli ed infine tutti gli altri.

Siccome i miei lavori sono piaciuti ai miei amici presto anche le loro case si sono riempite dei miei dipinti. Ho cominciato con i sassi e questi sono rimasti nel mio cuore, ma adesso dipingo anche su legno, tela, vetro e qualsiasi altro oggetto. C'č sempre qualcuno che mi porta la foto del suo pupillo chiedendomi un ritratto da appendere in salotto o da usare come fermacarte in ufficio.
Qualcun'altro tiene aperto il portone di casa con un tigrotto di quindici chili... C'č invece chi non avendo un suo pupillo ha preferito un gatto stilizzato portandomi qualche disegno o scegliendo tra quelli che ho creato io.
Se Ti piacciono i miei lavori puoi scegliere qualcosa dall'archivio  oppure inviarmi la foto dalla quale vuoi che crei un sasso o un quadro. Spediscimi un e-mail all'indirizzo:

Ti risponderň al piů presto!

31/10/2008

Google

Konis – malowane kamienie – portrety zwierząt na kamieniach - podarunki - obrazy - Trompe l'oeil – żywe kamienie - Konis – witraże artystyczne - portrety zwierząt – malowane przedmioty – koty malowane na kamieniach – portrety koni - Konis - witraże Tiffany – malunki na drewnie – malowane kamienie – portrety na różnych materiałach – olej na płótnie – akryl na drewnie - Konis – przedmioty do dekoracji wnętrz – zwierzęta z fantazji - chomiki – szop pracz - lisy – malowane kamienie - koty - psy - sarenki – źrebaki - prezenty autorskie – portrety zwierząt – ikony - malowane szkło – portrety ze zdjęcia - sztuka sakralna - Konis – olej na płótnie – podarunki na każdą okazje – malowane kamienie – zwierzęta malowane na kamieniach – olej na płótnie – żywe kamienie - Konis – sztuka sakralna - Ikony - portrety zwierząt olej na płótnie

1. Home

Cześć! Nazywam się Koniś.

Jestem wielką miłośniczką zwierząt i mam w domu całe zoo... Psy, koty, konie, żółwie, rybki, kocham je wszystkie i wszystkie należą do mojej rodziny.

Żyjąc od zawsze razem z nimi zaczęłam malować ich portrety. Zaczęłam od żółwi, potem przyszła kolej na koty, psy konie i w końcu wszystkie inne.

Ponieważ moje prace spodobały się moim znajomym, szybko ich domy napełniły się nimi. Zaczęłam od kamieni i te pozostały najgłębiej w moim sercu, ale teraz maluje również na drewnie, płótnie, szkle i na czymkolwiek innym. Często znajduje się ktoś, kto przyniesie mi zdjęcie swojego pupilka prosząc mnie o jego portret do powieszenia w pokoju lub do postawienia na biurku w pracy. Ktoś inny używa piętnastokilowego tygryska do przytrzymania drzwi wejściowych... Znajdują się i tacy, co nie mając swoich pociech wolą prosić mnie o stylizowanego kotka przynosząc mi rysunki lub wybierając z tych, które stworzyłam ja.

Jeśli interesuje cię jak powstaje „kotek” w moich rękach i chcesz poznać kolejne fazy pracy – kliknij tu obok na „jak się rodzą”. Musisz wiedzieć, że to długa praca. Aby uzyskać ten efekt „żywego” zwierzątka trzeba wypracować wszystkie szczegóły w sposób wręcz maniakalny: ja maluje każdy włosek osobno! Osądź, czy warto...

Klikając na „Portrety” będziesz mógł zobaczyć różnice pomiędzy zdjęciami a portretami na kamieniach i na płótnach;  szukam zawsze charakterystycznych punktów zwierzaka, by oddać podobieństwo.

Obok zwierząt chętnie też zajmuję się innymi tematami w moim malarstwie, na przykład pejzaże, kwiaty, portrety i inne. Wolę jednak zawsze zwierzęta.

Jeśli podobają ci się moje prace, możesz wybrać coś z archiwum, lub wysłać mi zdjęcie z którego chcesz, bym stworzyła kamień lub obraz. Wyślij mi e-mail pod adres:

 konis@tele2.it

Odpiszę jak najprędzej!

 Konis - It is known painted - portraits of animals on knows - Objects from gift - Pictures - Trompe l'oeil - Is known lives - Konis - Glasses artistic - portraits of animals - painted Objects - Cats painted on know themselves - portraits of horses - Konis - Glasses Tiffany - Painted on wood - Is known painted - portraits from several photo on supports - sacred art - Oil on burlap - Acrylic on wood - Konis - Objects of furnishings - Animals of fantasy - Raccoons - Vixens - Is known painted - Cats - Dogs - Fawns - Horses - Gifts of author - portraits of animals - painted Glass - portraits from photo - Konis - Oil on burlap - Gifts every occasion - It is known painted - Animals painted on is known - Oil on wood - Is known lives - Konis - sacred art - portraits of animals oil on burlap

1. Home

Hello!  I call Konis

Are a lover of the animals and I have to house a true one zoo...  Cats, dogs, horses, turtles, fish like all and make part me of my family.  Living from always to their flank I have begun to paint theirs portraits.  I have begun with the turtles, then has been the time of the cats, dogs, horses and finally all the others. 

Since my jobs are like to my friends soon also their houses have been filled up of my paintings.  I have begun with is known and these are remained in my heart, but now I paint also on wood, burlap, E glass whichever other object.  There is always someone that me door the photo of its favourite asking to me portrait to hang in drawing-room or to use like paperweight in office.

Somebody else holds opened the entrance of house with a tiger of fifteen kilo...  There is instead who having its favourite does not have preferred a invent cat carrying some design to me or choosing between that I have created. 

If it interests to you to see as a cat from my hands is born, it is made here of working - clicca next on the push-button "As they are born"!  Know that it is the longest job.  In order to obtain that effect of "alive" animal it must cure all the particular in nearly maniacally way:  I every design single hair!  it tries to judge You, if of it it is worth the pain... 

Cliccando on the push-buttons "portraits", instead will be able to see the differences between the photos and the paintings, are know that burlaps;  I always try to find the points more characteristic of the animal in order to render the likeness. 

Beside the animals I take care myself gladly also of other thematic ones like landscapes, flowers, portraits and other.  I prefer but always the animals. 

If You like my jobs you can choose something archives or to send the photo to me from which you want that it creates a pebble or a picture.  You send an email to me to the address:  konis@tele2.it

I will answer You to more soon!

 

2. Gatti dipinti sui sassi

Dipingere gatti sui sassi č stata sempre la mia passione. Sono animali che si adattano meglio a questa tecnica. Il gatto assume diverse posizioni che spesso si ritrovano nelle forme dei sassi che vado a raccogliere in giro. Perché il risultato sia naturale, serve abbinare una forma alla posizione voluta. Per questo ho in giardino una piccola montagna fatta di sassi che aspettano di nascere nella loro nuova vita. I gatti che dipingo sono molto diversi tra di loro; io prendo spunto dalle situazioni piů diverse. Alcuni sono creati con pura fantasia, altri da disegni anche d'epoca, altri ancora dalle riviste o dalle fotografie. In ogni caso sono Vivi! Per quanto possa essere incredibile un gatto dipinto su un sasso, viene comunque voglia di accarezzarlo. Sembra sia morbido e caldo e solo al tatto ti accorgi che non č proprio cosě...

 

2. Kamienne koty

Malowanie kotów na kamieniach było zawsze moją pasją. To zwierzęta, które najlepiej nadają się na tą technikę. Kot przybiera często takie pozycje, które łatwo odnaleźć w kamieniach, które znajduje w naturze. Aby rezultat był naturalny, trzeba dopasować formę kamienia do odpowiedniej pozycji. To dla tego w moim ogródku jest mała górka usypana z kamieni, które czekają by się „narodzić” w nowym ich życiu. Koty, które maluje są bardzo różne; ja wzoruje się na przeróżnych sytuacjach. Niektóre rodzą się z mojej fantazji, inne z rysunków nawet antycznych, jeszcze inne z gazet lub zdjęć. W każdym wypadku są one „żywe i przychodzi chęć, by je pogłaskać. Wydają się mięciutkie i ciepłe, i dopiero, gdy je dotkniesz, okazuje się, że tak nie jest...

 

2,  Cats painted on know themselves

To paint cats on know themselves have been always my passion.  They are animals that adapt themselves better to this technique.  The cat assumes various positions that often are found again in the shapes of know that I go to collect in turn.  Because the result is natural, servants to bind together a shape to the intentional position.  For this I have in garden one small mountain made of knows that they wait for to be born in their new life.  The cats that I paint are much various between of they;  I take I dull from the more various situations.  Some are created with pure fantasy, others from designs also of age, other anchor from the reviews or the photographies.  In any case they are Alive!  For how much a cat painted on a pebble can be incredible, it comes however it wants to caress it.  It seems is soft and warm and single to the tact you notice that it is not just therefore...

3. Cani dipinti sui sassi

Altri animali che dipingo sui sassi molto spesso sono i cani. Per la grande parte sono dei ritratti, ma alcuni sono semplicemente cani qualunque. Possono essere di razza o simpaticissimi bastardini che sono tanto intelligenti. Piccoli batuffoli o grandi, ma buoni. Cosě come sono nelle nostre case! Mi piace curare ogni piů piccolo loro dettaglio per ottenere un risultato piů vicino al naturale. La direzione del pelo, l'espressione del musetto che particolarmente nei cani la racconta lunga sulla loro dolcezza, gli occhi che rispecchiano tutta la loro intelligenza...

 

3. Kamienne psy

Innymi zwierzętami, które często maluje na kamieniach są psy. Większość to portrety, ale zdarzają się też psy mi nie znane. Mogą to być psy rasowe, lub przesympatyczne i tak bardzo inteligentne kundelki. Małe kłębuszki, albo wielkie, ale zawsze pełne wdzięku; takie jakie żyją w naszych domach! Lubię dopracować każdy ich szczegół, by uzyskać efekt jak najbliższy rzeczywistości. Układ sierści, wyraz pyszczka, który zwłaszcza u psów dużo mówi o ich słodyczy, oczy, w których odbija się ich mądrość...

 

3,  Dogs painted on know

Other animals that I paint on often knows a lot are the dogs.  For the great part they are of portraits, but some are simply dogs any.  They can be of race or most likeable bastardini that they are much intelligent.  Small large, but good flocks or.  Therefore as they are in our houses!  Detail appeals to to me to cure every more small they in order to more close obtain a result to the natural one.  The direction of the hair, the expression of the muzzle that particularly in the dogs it tells it long on their sweetness, the eyes that reflect all their intelligence...

 

4. Altri animali dipinti sui sassi

Non sono in grado di dipingere qualsiasi animale su un sasso. Avrei sicuramente molti problemi con una giraffa, ma tanti altri invece sono giŕ nascosti in qualche pietra... Qualcuno di casa, altri selvatici, magari esotici... Anche una mucca quando ti guarda dal basso con i suoi occhioni grandi č di una simpatia unica. Importante č che piů che rappresentare un animale un sasso dipinto lo diventi. In questa particolare tecnica si dipinge in modo tridimensionale. Questo fatto rappresenta dei vantaggi, ma anche dei rischi.  Uno dei principali vantaggi č che aggiungendo la forma a un dipinto si aggiunge un informazione in piů e quindi l'effetto č piů completo. Il rischio piů grosso č quello della forma che non puň mai essere perfetta, perché se lo fosse si parlerebbe della scultura. Mi sono trovata a tentare di dipingere degli animali che si discostavano troppo dalla forma che un sasso puň avere in natura e il risultato non mi ha soddisfatto. A volte perň si puň trovare un sasso (molto raramente) di una forma particolarissima. Un sasso che rappresenta giŕ di per sé un particolare animale. Un esempio di questo č la rana verde in fondo a questa pagina. E' un sasso di una forma tanto perfetta, che rischia di non essere credibile!

 

4. Inne kamienne zwierzaki

Nie jestem w stanie namalować każdego zwierzaka na kamieniu. Miałabym na pewno wiele problemów na przykład z żyrafą, ale wiele innych już ukrywa się w którymś z kamyków... Jedne domowe, inne dzikie może i nawet egzotyczne... Nawet gdy pospolita krówka patrzy na ciebie swoimi wielkimi oczami, ma w sobie ogromną dozę sympatii. Ważnym jest, by zwierzę namalowane na kamieniu nie tyle było do siebie podobne, ile się nim stało. W tej technice maluje się w sposób trójwymiarowy. Ten fakt ciągnie za sobą korzyści, ale również ryzyko. Jedną z największych korzyści jest dodatkowa informacja, którą uzyskuje się za pośrednictwem kształtu, dzięki czemu efekt końcowy jest pełniejszy. Największym ryzykiem zaś jest forma, która nigdy nie może być idealna, bo gdyby tak się stało, byłaby to „rzeźba”. Zważyło i się próbować malować zwierzęta, które zbyt były inne od formy normalnego kamienia który występuje w naturze i rezultat mnie nie zadowolił. Czasami jednak można znaleźć kamień, (bardzo rzadko) o formie bardzo specyficznej. Takim przykładem może być żabka na fotografii na tej stronie. Ten kamień ma tak dobraną formę do płaza, że jest prawie nienaturalny!

 

4.  Other animals painted on know

Themselves are not in a position to painting whichever animal on a pebble.  I would sure have many problems with a giraffe, but many others instead already are hidden in some stone...  Someone of house, other wild to us, even exotic...  Also a cow when it watches to you from the bottom with its large occhioni is of one only sympathy.  Important is that more than to represent an animal a painted pebble becomes it.  In this particular technique it is painted in three-dimensional way.  This fact represents of the advantages, but also of the risks.  One of the main advantages is that adding the shape to a painting a information in more joins and therefore the effect is more complete.  The more large risk is that one of the shape that cannot never be perfect, because if it it were it would speak about the sculpture.  They are found to me to try to paint of the animals that differentiate too much from the shape that a pebble can have in nature and the result not have satisfied themselves me.  To times but a pebble (a lot) of the most particular shape can be found very rarely.  A pebble that it already represents of for himself a particular animal.  An example of this is the green frog in bottom to this page.  E' a pebble of a shape much perfect one, that it risks not to be credible!

 

5. Ritratti di animali su sassi

Su questa pagina troverai abbinate alcune foto dei pupilli di miei amici a sinistra con i loro ritratti sulla destra. Questi ritratti sono tutti sui sassi, purtroppo le fotografie non riflettono in pieno il risultato. bisogna tenerlo in mano! Di solito per fare un ritratto uso un sasso di dimensioni di circa 20 - 30 centimetri. In questo modo si possono rappresentare tutti i dettagli che sono indispensabili per ottenere la somiglianza. In alcuni casi ho fatto anche dei ritratti sui sassolini molto piccoli, sui quali l'effetto č attenuato dalle dimensioni ridotte, ma sicuramente sono ugualmente amati dai loro famigliari...

 

5. Portrety zwierząt na kamieniach

Na tej stronie znajdziesz niektóre fotografie pupilków moich przyjaciół po lewej i ich odpowiedniki na kamieniach po prawej. Te portrety są wszystkie namalowane na kamieniach, niestety zdjęcia nie odzwierciedlają w pełni rezultatów; trzeba mieć je w rękach! Na ogół do portretu używam kamieni o wielkości mniej więcej 20 – 30 centymetrów. W ten sposób mogę oddać dokładnie wszystkie detale, które są niezbędne do uzyskania podobieństwa. W niektórych wypadkach zrobiłam też portrety na kamykach bardzo małych, na których rezultat jest trochę przyćmiony, ale na pewno są tak samo kochane przez ich rodzinę...

 

5.  Portraits of animals on is known

On this page you will find bound together some photos of the favourites e of my friends on the left with theirs portraits on the right.  These portraits are all on are known, unfortunately the photographies do not reflect in full load the result must hold it in hand!  Of usual in order to make portrait use a pebble of dimensions of approximately 20 - 30 centimetres.  In this way all the details can be represented that are indispensable in order to obtain the likeness.  In some cases I have made also of portraits on stones the many small, on which the effect is attenuated from the reduced dimensions, but sure equally they are loved from their familiar ones...

 

6. Ritratti di animali su tela

Come per la pagina dei ritratti sui sassi anche qui troverai alcuni esempi di foto a sinistra e ritratto a destra. La tecnica che adopero per questi ritratti puň essere classico olio su tela, ma puň anche essere acrilico su legno. Con questa tecnica si possono rappresentare piů particolari - cosa a me molto gradita. Tuttavia l'effetto finale č quasi identico. Come puoi notare Il cavallo č uno dei miei temi che amo tanto. Amo questo tema, perché amo anche il mio cavallo che ogni giorno mi da tanta gioia... Questi rappresentati qui accanto sono invece tutti di miei amici.

 

6. Portrety zwierząt na płótnie

Tak ,jak na stronie  portretów na kamieniach i tu znajdziesz przykłady fotografii po lewej i portrety po prawej. Technika, której używam do tych malunków może być to klasyczny olej na płótnie, ale również akryl na drewnie. W tym przypadku można uzyskać większą dokładność szczegółów co mnie się bardzo podoba. W obydwu przypadkach efekt końcowy nie różni się bardzo. Jak możesz zauważyć konie są moim tematem przewodnim. Kocham ten temat, tak jak kocham mojego konia, który każdego dnia daje mi tyle wspaniałych emocji... Te na tej stronie to wszystko konie moich przyjaciół.

 

6.  Portraits of animals on burlap

As for the page of portraits on is known here also you will find some examples of photo on the left and portrait to right.  The technique that I use for portraits can be classic oil on burlap, but acrylic being can also on wood.  With this technique more particular can be represented - what to me a lot appreciate.  However the final effect is nearly identical.  As you can notice the horse is one of my topics that I love a lot.  I love this topic, because I love also my horse that every day gives much joy to me...  These represent to you here next are instead all of my friends.

 

7. Quadri

Dipingere su tela ha qualcosa di magico. Forse per la forma di espressione tanto classica da essere quasi la "madre" delle tecniche. I miei temi preferiti per i quadri rimangono sempre cavalli, ma ogni tanto dipingo anche qualcos'altro... Le mie tele sono di dimensioni molto diverse. Da miniature come il cavallino su sfondo verde qui accanto, ai quadri di dimensioni che raggiungono un metro. Anche in questo caso a volte adopero la tecnica di colori acrilici sul legno.

 

7. Obrazy

Malowanie na płótnie ma w sobie coś magicznego. Może przez to, że ta technika tak klasyczna jest uważana prawie za „matkę” wszystkich sztuk. Mój ulubiony temat na obrazach to oczywiście konie, ale czasami maluję też inne rzeczy... Moje płótna są bardzo różnych rozmiarów. Od miniatur, takich jak konik na zielonym tle tu obok, do obrazów, których wielkość dochodzi do metra i więcej. Też w tym przypadku czasami używam techniki akrylu na drewnie.

 

7,  Pictures

To paint on burlap have something of magical.  Perhaps for the expression shape much classic one to be nearly the "mother" of the techniques.  My preferred topics for the pictures remain always horses, but every a lot I paint also something else...  My burlaps are of various dimensions much.  From miniature like the little horse on green background here next, to the pictures of dimensions that catch up a meter.  Also in this case to times I use the technique of acrylic colours on the wood.

 

8. Vetrate

Il vetro dipinto da un effetto molto particolare. Io dipingo con due tecniche distinte: una, con colori trasparenti per le vetrate, l'altra con colori opachi per quadri sul vetro. Le vetrate hanno bisogno della luce che le attraversa per ottenere l'effetto giusto. Solo allora i colori si accendono e le luci creano i loro giochi. I quadri hanno invece necessitŕ di essere colpiti dalla luce diretta. I colori opachi, anche se permettono il passaggio della luce, perdono la loro brillantezza se illuminate dal retro, invece con luce diretta creano i riflessi molto particolari, ben diversi da quelli di pittura a olio. La superficie di questi quadri non č completamente liscia. I colori creano leggeri accavallamenti e in piů l'effetto piombo crea piccole ombre che aggiungono l'armonia al quadro...

 

8. Witraże

Malowane szkło daje efekt jedyny w swoim rodzaju. Ja maluje w dwóch różnych technikach: kolorami przejrzystymi witraże, lub kolorami matowymi obrazy. Witraże wymagają światła przechodzącego do uzyskania odpowiedniego efektu. Tylko wtedy barwy zaczynają grać w swoich blaskach i cieniach. Obrazy zaś muszą być oświetlone od przodu. Matowe kolory, pomimo, że przepuszczają światło tracą swoją czystość, gdy są oświetlone od tyłu, gdy zaś pada na nie mocne światło od przodu dają wspaniałe efekty zupełnie inne od tych, które uzyskuje się w malarstwie na płótnie. Powierzchnia tych obrazów nie jest jak możny by przypuszczać, zupełnie gładka. Farby tworzą niewielkie nierówności, a efekt ołowiu daje niewielkie cienie, które dodają harmonii...

 

8,  Glasses

The glass painted from an effect much particular one.  I paint with two distinguished techniques:  one, with transparent colours for the glasses ones, the other with opaque colours for pictures on the glass.  The glasses ones have need of the light that it crosses in order to obtain the just effect to them.  Only then the colours are ignited and the lights create their games.  The pictures have instead necessity of being hit from the direct light.  The opaque colours, even if allow the passage of the light, forgiveness their brilliance if illuminated from the back, instead with direct light create the glares many particular, very various from those of painting to oil.  The surface of these pictures is not completely smooth.  The colours create light tanglings and in more the effect lead it creates small shadows that add the harmony to the picture... 

 

9. Oggetti di vetro

Gli oggetti di vetro sono giŕ belli di per sé. Una bottiglia se ha una bella forma puň essere resa ancora piů bella dandole un tocco di colore. Presentare "il grappino" diventa cosě anche un momento per abbellire la tavola. Un recipiente di vetro spesso puň cosě diventare un vaso da fiori oppure un paralume... Con la stessa tecnica si possono anche creare interi servizi di bicchieri e bicchierini.

 

9. Przedmioty szklane

Przedmioty ze szkła są już piękne same w sobie. Butelka, gdy ma ładny kształt może stać się jeszcze piękniejsza, gdy doda się jej nutę koloru. Wtedy podanie „wódeczki” staje się elementem upiększenia stołu. Pojemnik z grubego szkła może stać się pięknym wazonem, lub lampą... Tą samą techniką można również stworzyć całe serwisy kieliszków i szklanek.

 

9,  Objects of glass

The glass objects are already beautiful of for himself.  A bottle if it has a beautiful shape can be rendered still beautifulr giving them a colour touch.  To introduce "the grapnel" becomes therefore also a moment in order to embellish the table.  A glass container often can therefore become a vase from flowers or a lampshade...  With the same technique entire services of glasies and drinks can also be created. 

 

10. Altri oggetti dipinti

Tanti altri oggetti possono diventare dei sopramobili, ricordini o punti di colore da tenere in casa o in giardino. Qualcuno gli adopera come fermacarte o ferma porta, ma possono anche semplicemente ricordare un momento della nostra vita.

 

10. Inne przedmioty

Wiele innych przedmiotów może stać się pamiątkami, prezentami, lub innymi punktami koloru do ustawienia w domu lub w ogródku. Niektórzy używają ich jako przyciski do papierów, albo do przytrzymywania drzwi. Mogą również po prostu przypominać nam o jakimś szczególnym memencie naszego życia.

10.  Other painted objects

Many other objects can become of the presents, souvenirs or points of colour to hold in house or garden.  Someone uses to it like paperweight or firm door, but they can also simply remember a moment of our life. 

 

11. Come nascono

Per creare un sasso, dipingere un quadro, una vetrata o un qualsiasi oggetto con la tecnica che adopero io ci vuole sopratutto una buona dose di pazienza. A me piace curare i dettagli e attraverso quelli che ottengo l'effetto voluto. Un gatto dipinto da me ha la pelliccia fatta di singoli peli... solo in questo modo un sasso puň diventare morbido! Qui sotto ho fotografato le varie fasi di nascita di un micio a partire dal sasso cosě come lo si trova nel fiume per finire in un gattino che aspetta soltanto le tue coccole...

 

11. Jak się rodzą

Aby stworzyć zwierzaka na kamyku, namalować obraz, witraż czy też inny przedmiot techniką, którą używam potrzebna jest przede wszystkim spora doza cierpliwości. Używam ogromną ilość szczegółów, by uzyskać ten efekt o który mi chodzi. Moje koty mają każdy włosek namalowany odrębnie... tylko w ten sposób kamień może stać się mięciutki! Tu pod spodem sfotografowałam poszczególne fazy narodzin kotka od kamyka takiego, jakiego znajduje się w rzece, do kociaka, który tylko czeka na twoje pieszczoty...

 

11.  As they are born

In order to create a pebble, to paint a picture, one glass or a whichever object with the technique that I use wants us above all one good dose of patience.  To me it appeals to to cure the details and through that I obtain the intentional effect.  A cat painted from me has the made fur of single hairs... only in this way a pebble can become soft!  Here under I have photographed the several ones is made of birth of a cat to leave from the pebble therefore as it is found in the river in order to end in a cat that it waits for only your caress... 

 

12. Come averli

Per avere un sasso, un quadro o una vetrata basta chiederla! Niente di piů semplice... Se hai trovato qualcosa che Ti piace su queste pagine e vuoi un oggetto simile basta che mi indichi il nome che compare sull'anteprima della foto (non sarŕ lo stesso, perché tutte le mie opere hanno giŕ i loro proprietari). Se hai una Tua idea, bisogna che me la fai conoscere. Per un ritratto č molto gradita una foto di ottima qualitŕ, ancora meglio, se sono piů foto, dalle quali posso vedere i vari lati del soggetto. Dalla qualitŕ della foto dipenderŕ la somiglianza del ritratto, perché se, per esempio č sfuocata, non riuscirň a riprodurre tutti i tratti caratteristici in modo esatto. Se invece ho le fotografie di buona qualitŕ potrň dipingere tutti i particolari in modo fedele. Puoi inviarmi anche un disegno o uno schizzo se hai solo un idea e io cercherň di interpretarla a modo mio. (Quale č? - lo vedi proprio su queste pagine!) Puoi anche spedirmi un oggetto da decorare. Per i lavori piů impegnativi Ti chiederň un piccolo pegno prima di iniziare, ma comunque prima di spedirti il lavoro, Ti manderň una foto, perché Tu possa giudicare e decidere  anche eventuali piccoli ritocchi. In ogni caso se deciderai di affidarmi un lavoro rimarremo in contatto via e-mail per metterci d'accordo su tutte le questioni che Ti verranno in mente. Il tempo che ci vuole per creare un oggetto dipende da molte variabili e non posso stabilirlo a priori. Nel momento che mi viene affidato un lavoro lo inserisco nella mia agenda e solo allora posso dirti quanto dovrai aspettare. Mediamente per i lavori piccoli o medi ci vogliono circa due settimane, sempre se non sono giŕ piena di lavoro e devo metterti "in coda". Quando il lavoro č finito, e Ti piace, Te lo spedisco per posta, in contrassegno. Per le vetrate e oggetti particolarmente grandi posso anche consegnarli di persona, sempre se stai non lontano da casa mia cioč zona Treviso.

Scrivimi al indirizzokonis@tele2.it e io ti risponderň sicuramente!

 

12. Jak je dostać

Aby otrzymać kamyk, obraz, czy witraż wystarczy poprosić! Nic prostszego... Jeśli znalazłeś coś co ci się podoba na tych stronach i chcesz coś podobnego, wystarczy, że podasz mi numer, który jest na każdej miniaturze (nie będzie to ten sam przedmiot, bo wszystkie moje prace mają już swoich właścicieli). Jeśli masz jakiś twój pomysł, możesz mi go przedstawić. Na portret potrzebuję zdjęcie bardzo dobrej jakości, lepiej gdy zdjęć jest kilka, bym mogła oglądać model ze wszystkich stron. Od jakości zdjęcia zależeć będzie podobieństwo portretu, bo na przykład jeśli fotografia jest nieostra, nie będę w stanie oddać wiernie charakterystycznych punktów. Z dobrego zdjęcia mogę zaś odtworzyć wiernie wszystkie szczegóły. Możesz wysłać mi rysunek lub szkic jeśli masz tylko pomysł, a ja postaram się zinterpretować go na mój sposób. (Jaki jest mój sposób? To widzisz właśnie na tych stronach!)  Możesz przesłać mi też konkretny przedmiot do udekorowania. Na większe prace będę cię prosić o niewielką zaliczkę przed rozpoczęciem, a w każdym przypadku przed wysłaniem ci twojego zamówienia dostaniesz fotografię, byś mógł ocenić, a nawet zadecydować o małych poprawkach. Oczywiście od chwili, gdy zdecydujesz się na powierzenie mi pracy, będziemy w stałym kontakcie by móc uzgodnić wszelkie kwestie, które przyjdą ci na myśl. Czas, który potrzebuję na namalowanie kamienia, czy obrazu zależy od wielu czynników i nie mogę ustalić go dokładnie. W momencie gdy dostaje zamówienie wprowadzam je do mojego kalendarzyka i dopiero wtedy mogę ci powiedzieć ile trzeba poczekać. Na małe i średnie prace potrzeba mniej więcej dwa tygodnie, oczywiście jeśli nie są one już pełne innych robót – wtedy muszę cię ustawić „w kolejce”. Kiedy praca jest skończona i podoba ci się, wysyłam ci ją paczką za zaliczeniem pocztowym. Na większe przedmioty i witraże można szukać też innych rozwiązań. (Jestem w Polsce mniej więcej raz do roku, a wtedy możemy się nawet spotkać). Napisz do mnie pod adres konis@tele2.it a ja odpowiem ci na pewno!

 

12.  Like having them

For having a pebble, a picture or one glass enough to ask it!  Nothing simpler...  If you have found something that it appeals to to You on these pages and you want a similar object enough that indicates me the name that appears on the preview of the photo (will not be the same one, because all my works have already their owners).  If you have one Your idea, must that me you introduce.  For portrait is a lot appreciate a photo of optimal quality, still better, if they are more photo, from which I can see several sides of the subject.  On the quality of the photo the likeness will depend of portrait, because if, as an example it is not good, I will not succeed to reproduce all the characteristic features in exact way.  If instead I have the photographies of good quality I will be able to paint all the particular in faithful way.  You can send also a design to me or a sketch if you have only an idea and I will try to interpret it to way mine.  (Which he is?  - you see just on these pages!)  You can also send an object to me to decorate.  For the jobs more engaged to you I will ask You a small pledge before beginning, but however before sending the job to you, I will send You a photo, because You can judge and decide also eventual small touch up.  In any case if you decide to entrust a job to me we remain in contact via email in order to put us of agreement on all the issues that will come to You in mind.  The time that us it wants in order to create an object depends on many variable ones and I cannot establish it a priori.  In the moment that comes to me entrusted a job I insert it in my agenda and solo then I can tell you how much you will have to wait for.  Medium for the small or medium jobs they want to us approximately two weeks, always if they are not already full of job and I must put to you "in tail".  When the job is ended, and it appeals to to You, You I send for mail, in mark.  For glass and the particularly great objects other solution can be thought next to some

You write me to the address konis@tele2.it and I will answer to you sure! 

 

13. Download

Su questa pagina troverai la raccolta delle fotografie pubblicate su questo sito in tre diversi formati. Tutti i tre pacchetti comprendono le stesse foto e si differenziano per la definizione .A seconda delle tue esigente potrai scaricare il pacchetto che vuoi e usare le foto in qualsiasi modo. Io non pongo i limiti, ma ti chiedo di non eliminare in nome dei mio sito presente su ogni immagine

Tutte le miniature del sito

Tutte le foto del sito

Tutte le foto del sito

 

13. Download

Na tej stronie znajdziesz zbiór wszystkich zdjęć opublikowanych pod tym adresem w różnych formatach. Wszystkie trzy pliki zawierają te same zdjęcia i różnię się tylko jakością. Zależnie od twoich potrzeb możesz wybrać plik, który bardziej ci odpowiada i użyć go w do wszelkich celów. Nie zabraniam niczego, proszę cię tylko o nie wyeliminowanie mojego adresu, który znajduje się na każdej fotografii.

Wszystkie miniatury z tych stron

Wszystkie fotografie z tych stron

Wszystkie fotografie z tych stron

 

13,  Download

On this page you will find the collection of the photographies published on this situated one in three various ones you form to you.  All the three packages comprise the same photos and they differ for the second definition A of demanding yours you will be able to unload the package that you want and to use the photos in whichever way.  I do not place the limits, but I ask you not to eliminate in name of my situated present on every image

All the miniature of situated the

All the photos of situated the

All the photos of situated the

 

14.

Sassi piccoli

Sassi medi

Sassi grandi

Ritratti sui sassi piccoli

Ritratti sui sassi medi

Ritratti sui sassi grandi

Quadri su tela o legno piccoli

Quadri su tela o legno medi

Quadri su tela o legno grandi

Ritratti su tela o legno piccoli

Ritratti su tela o legno medi

Ritratti su tela o legno grandi

Vetrate piccole

Vetrate grandi

Le dimensioni sono approssimative. I prezzi sono in Euro e sono indicativi: dipendono anche dalla complessitŕ di singolo lavoro. Per i formati diversi o lavori particolari il prezzo č da concordare. Le spese di spedizione non sono comprese (circa 12-15 Euro) piů eventuali costi di materiali per imballo. I quadri sono senza cornici.

14.

Małe kamienie

Średnie kamienie

Duże kamienie

Portrety na małych kamieniach

Portrety na średnich kamieniach

Portrety na dużych kamieniach

Obrazy małe

Obrazy średnie

Obrazy duże

Portrety na małych płótnach

Portrety na średnich płótnach

Portrety na dużych płótnach

Małe witraże

Duże witraże

Wielkości są szacunkowe. Ceny są w Euro i są również szacunkowe: zależą od trudności konkretnej pracy. Na inne formaty i szczególne prace ceny są do ustalenia. Koszt wysyłki nie jest wliczony i zależy wyłącznie od taryf pocztowych oraz ewentualnych kosztów opakowań. Obrazy są bez ram.

14.

It is known small

Is known medium

Is known large

Portraits on is known small

Portraits on is known medium

Portraits on knows great

Pictures on small burlap or wood

Pictures on medium burlap or wood

Pictures on large burlap or wood

Portraits on small burlap or wood

Portraits on medium burlap or wood

Portraits on burlap or wood large

Small glasses

Large glasses

Te dimensions are approximate.  The prices are in Euro and are indicated to you:  they depend also on the complexity of single job.  For form to you various or particular jobs the price is from agreeing.  Shipment expenses are not only comprised and depend on the rates mail them eventual costs than material for I pack.  The pictures are without frames.

15.

Konis - Sassi dipinti - Ritratti di animali su sassi - Oggetti da regalo - Quadri - Trompe l'oeil - Sassi vivi - Konis - Vetrate artistiche - Ritratti di animali - Oggetti dipinti - Gatti dipinti sui sassi - Ritratti di cavalli - Konis - Vetrate Tiffany - Dipinti su legno - Sassi dipinti - Ritratti da foto su vari supporti - Olio su tela - Acrilici su legno - Konis - Oggetti di arredo -Animali di fantasia - Criceti - Procioni - Volpi - Sassi dipinti - Gatti - Cani - Cerbiatti - Puledri - Regali d'autore - Ritratti di animali - Vetro dipinto - Ritratti da foto - Konis - Olio su tela - Regali per ogni occasione - Sassi dipinti - Animali dipinti sui sassi - Olio su legno - Sassi vivi - Konis - Ritratti di animali olio su tela

 

15.

Konis – malowane kamienie – portrety zwierząt na kamieniach - podarunki - obrazy - Trompe l'oeil – żywe kamienie - Konis – witraże artystyczne - portrety zwierząt – malowane przedmioty – koty malowane na kamieniach – portrety koni - Konis - witraże Tiffany – malunki na drewnie – malowane kamienie – portrety na różnych materiałach – olej na płótnie – akryl na drewnie - Konis – przedmioty do dekoracji wnętrz – zwierzęta z fantazji - chomiki – szop pracz - lisy – malowane kamienie -  koty - psy - sarenki – źrebaki  - prezenty autorskie – portrety zwierząt – malowane szkło – portrety ze zdjęcia - Konis – olej na płótnie – podarunki na każdą okazje – malowane kamienie – zwierzęta malowane na kamieniach – olej na płótnie – żywe kamienie - Konis – portrety zwierząt olej na płótnie

 

15. 

Konis - It is known painted - portraits of animals on knows - Objects from gift - Pictures - Trompe l'oeil - Is known lives - Konis - Glasses artistic - portraits of animals - painted Objects - Cats painted on know themselves - portraits of horses - Konis - Glasses Tiffany - Painted on wood - Is known painted - portraits from several photo on supports - Oil on burlap - Acrylic on wood - Konis - Objects of furnishings - Animals of fantasy - Raccoons - Vixens - Is known painted - Cats - Dogs - Fawns - Horses - Gifts of author - portraits of animals - painted Glass - portraits from photo - Konis - Oil on burlap - Gifts  every occasion - It is known painted - Animals painted on is known - Oil on wood - Is known lives - Konis - portraits of animals oil on burlap